Cerkwi wciąż mało...

Wciąż mało nam było beskidzkich cerkwi. Ruszyliśmy więc w stronę Gładyszowa.

Cerkiew pw. Wniebowstapienia Pańskiego w Gładyszowie
Cerkiew parafialna greckokatolicka Wniebowstąpienia Pańskiego w Gładyszowie została zbudowana w latach 1938–39 przez huculskich cieśli. Ze względu na pochodzenie budowniczych powstał obiekt nietypowy dla Łemkowszczyzny, zachwycający jednak swoim pięknem i proporcjami. Bezwieżową cerkiew wzniesiono na planie krzyża greckiego. Ikonostasu, ze względu na wybuch II wojny światowej  nie zdążono wykonać. Wyposażenie świątyni stanowią: ołtarz główny z baldachimem i tabernakulum, dwa rokokowe ołtarze boczne z 2. poł. XVIII w., w jednym z nich ikona Ukrzyżowania (XVIII w.), w drugim  Matki Boskiej z Dzieciątkiem (XVIII w.).

Cerkiew pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Gładyszowie
Cerkiew parafialna prawosławna Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Gładyszowie wzniesiona w 1857 r. jako kaplica greckokatolicka. W 1914 r. została rozbudowana w związku z przejęciem funkcji cerkwi parafialnej po spaleniu się w tym samym roku właściwej cerkwi. Wewnątrz podzielona jest ścianą ikonostasu na nawę i prezbiterium zamknięte trójbocznie. Ściany najstarszej części są zrębowe, pokryte gontem, natomiast dobudowany przedsionek ma konstrukcję słupową. Wnętrze nakryto stropami płaskimi. W prezbiterium znajduje się ludowa polichromia z dużym przedstawieniem Trójcy Świętej. Ikonostas pochodzi z XX w.Później była Krzywa a w niej Cerkiew pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
Cerkiew parafialną greckokatolicką św. św. Kosmy i Damiana w Krzywej (obecnie kościół filialny rzymskokatolicki NMP Niepokalanie Poczętej) zaczęto wznosić w 1924 r. na miejscu wcześniej spalonych świątyń. Budowla wzorowana jest na cerkwiach staroruskich. Nad centralną częścią nawy znajduje się kopuła, a nad zachodnią i prezbiterium wieżyczki z pozornymi latarniami. Na ścianach obitych deskami nie ma polichromii. Wewnątrz świątyni zobaczyć można dwa ołtarze boczne z końca XIX w., a w prezbiterium znajduje się ołtarz główny z baldachimem i współczesnym tabernakulum. Obok cerkwi widnieje drewniana dzwonnica.
W drodze do następnej cerkwi czekały nas piękne beskidzkie widoki...
W przeciwieństwie do dwóch wcześniejszych cerkwi ta w Wołowcu była otwarta tzn otworzyła się w czasie naszego pikniku pod jej drzwiami ;)

Cerkiew pw. Opieki Matki Bożej w Wołowcu
Cerkiew filialna greckokatolicka Opieki Bogurodzicy w Wołowcu (obecnie cerkiew prawosławna pod tym samym wezwaniem) została wzniesiona w XVIII w. Jest to cerkiew zachodniołemkowska z łamanymi dachami namiotowymi i cebulkowymi zwieńczeniami. Ma izbicową wieżę oraz trójdzielny układ wnętrza, z prosto zamkniętym prezbiterium. Wnętrze, oprócz nawy, w której widać dach namiotowy, nakryto stropami płaskimi. W nawie i babińcu zachowały się fragmenty XIX  wiecznej polichromii ornamentalnej i figuralnej. Znajdujący się tu ikonostas z końca XVIII w. stanowi depozyt muzeum w Łańcucie.
Tego dnia odwiedziliśmy jeszcze Cerkiew św. św. Kosmy i Damiana (muzeum) w Bartnem
Cerkiew parafialna greckokatolicka św. św. Kosmy i Damiana w Bartnem została przebudowana w 1842 r. Po II w. ś. nie była użytkowana i uległa częściowemu zniszczeniu. Obecnie jest obiektem muzealnym przy Muzeum Okręgowym w Gorlicach. Jest to typowa cerkiew zachodniołemkowska, zbudowana w konstrukcji zrębowej. Obok cerkwi znajduje się miejsce po młynie, a z drugiej strony wykuty, nie używany kamień młyński, wykonany we wsi. Wyposażenie cerkwi stanowi m. in. późnobarokowy ikonostas z XVIII w., ołtarz boczny z ikoną Ukrzyżowania z 1797 r. oraz unikalne XVIII-wieczne ikony: Matka Boska z Dzieciątkiem i Chrystus Pantokrator.

Byliśmy także w Cerkwi prawosławnej pw. św. św. Kosmy i Damiana w Bartnem, ale w niej nie można było robić zdjęć.


Tego popołudnia czekały nas jeszcze atrakcje w Krępnej - dziadkowie korzystając z niedalekiej odległości postanowili odwiedzić wnusia.


Były kiełbaski,


Dziadek pokazywał jak fajnie miga ogień


a Babcia lulała kiedy przyszedł na to czas :)


Opisy cerkwi zaczerpnięte ze strony Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej
Prześlij komentarz